Thursday, November 27, 2008

PERATUSAN DAN PENILAIAN ANALISIS 50 LAMAN WEB YANG BERKAITAN

Huraian di bawah menunjukkan peratusan setiap kriteria standard pemikiran yang telah dianalisis terhadap 50 buah laman web yang berkaitan dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran (P&P). Peratusan dan ulasan bagi setiap kriteria standard pemikiran adalah seperti berikut:

Carta Pai


Kejelasan (80%)

Terdapat sebanyak 40 buah laman web yang menepati kriteria kejelasan kerana mempunyai maklumat yang diberikan sangat jelas, maklumat mudah difahami, tidak wujud sebarang ketidakjelasan dan terdapat contoh yang jelas. Manakala terdapat sebanyak 10 buah laman web yang lain tidak menepati kriteria kejelasan kerana kejelasan pada tahap sederhana, masih ada kekurangan, memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Namun demikian, terdapat juga penjelasan yang dapat digunakan dan diambil kira.



Ketepatan (84%)

Terdapat sebanyak 42 buah laman web yang menepati kriteria ketepatan kerana mempunyai maklumat yang tepat dan benar, tidak wujud sebarang ralat dan keraguan dan kebenaran maklumat disokong oleh sumber yang sahih. Manakala terdapat sebanyak 8 buah laman web yang lain tidak menepati kriteria ketepatan kerana ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, memerlukan maklumat yang tepat, kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar. Namun demikian, terdapat juga ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira.



Terperinci (30%)

Terdapat sebanyak 15 buah laman web yang menepati kriteria terperinci kerana maklumat dinyatakan dengan terperinci dan spesifik dan maklumat dapat menjawab semua persoalan yang berkaitan dengan tajuk. Manakala 35 buah laman web yang lain tidak menepati kriteria terperinci kerana maklumat tidak dinyatakan dengan terperinci, penerangan sangat ringkas, memerlukan huraian yang lebih terperinci dan penerangan tidak dapat menjawab persoalan yang diutarakan.



Logik (98%)

Terdapat sebanyak 49 buah laman web yang menepati kriteria logik kerana mempunyai maklumat yang dinyatakan masih munasabah dan boleh diterima, masih ada kekurangan, terdapat juga ketidak selarasan maklumat di perenggan pertama hingga terakhir dan maklumat yang diperkatakan berdasarkan bukti yang masih samar. Manakala sebanyak sebuah laman web yang lain tidak menepati kriteria logik kerana masih ada kekurangan, terdapat juga ketidak selarasan maklumat di perenggan pertama hingga terakhir dan maklumat yang diperkatakan berdasarkan bukti yang masih samar.



Releven (98%)

Terdapat sebanyak 49 buah laman web menepati kriteria releven kerana maklumat yang diberikan mempunyai perkaitan dengan isu yang dibincangkan dan maklumat yang dinyatakan dapat membantu menangani isu tersebut. Manakala sebanyak sebuah laman web yang lain tidak menepati kriteria releven kerana mempunyai maklumat yang diberikan mempunyai perkaitan yang kurang jelas dan relevan dan masih tidak dapat menangani sesuatu persoalan.



Mendalam (54%)

Terdapat sebanyak 27 buah laman web yang menepati kriteria mendalam kerana maklumat yang diberikan sangat mendalam, tidak wujud sebarang ketidakfahaman dan maklumat yang diberi dapat menjawab persoalan yang ditanya. Manakala sebanyak 23 buah laman web lagi tidak menepati kriteria mendalam kerana maklumat yang diberikan tidak mendalam, maklumat dan huraian masih lagi kabur dan aklumat yang diberikan hanya dapat menjawab sebahagian sahaja persoalan.



Luas (98%)

Terdapat sebanyak 49 buah laman web yang menepati kriteria keluasan kerana mempunyai maklumat yang diberikan sangat meluas dan mengambil kira semua aspek yang berkaitan dengan isu. Manakala sebanyak sebuah laman web yang lain tidak menepati kriteria keluasan kerana mempunyai maklumat masih tidak meluas dan maklumat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja.



Signifikan (80%)

Terdapat sebanyak 40 buah laman web yang menepati kriteria signifikan kerana penulis mengetahui akan hakikat sebenar kepentingan dia menulis, penulis mempunyai matlamat yang jelas dalam penulisannya dan penulis mengemukakan fakta-fakta yang penting dan berguna sahaja. Manakala terdapat sebanyak 10 buah laman web yang lain tidak menepati kriteria signifikan kerana matlamat penulis dalam penulisan masih lagi samar-samar dan tidak begitu mengetahui akan kepentingan suatu isu yang diperbincangkan.



Adil (100%)

Terdapat 50 buah laman web yang menepati kriteria adil kerana mempunyai maklumat yang diberikan tidak memihak kepada mana-mana pihak dan maklumat bersifat umum dan global.



Hikmah (100%)

Terdapat sebanyak 50 buah laman web yang menepati kriteria hikmah kerana mempunyai maklumat berpandukan kepada Al-quran dan hadis, menggunakan sumber yang muktabar dan menyatakan perawi atau sumber perolehan suatu hadis dengan jelas.



Tuesday, November 25, 2008

9 STANDARD PEMIKIRAN

Terdapat sembilan (9) standard pemikiran yang yang telah digunakan untuk menilai dan menganalisis sesebuah laman web yang berkaitan dengan tajuk masing-masing. Antaranya ialah:

1) Kejelasan (Clarity)
2) Ketepatan (Accuracy)
3) Ketelitian (Precision)
4) Relevan (Relevance)
5) Kedalaman (Depth)
6) Keluasan (Breadth)
7) Logik (Logic)
8) Kepentingan (Significant)
9) Keadilan (Fairness)

Kriteria kejelasan merujuk kepada sejauh mana penaakulan tersebut dapat difahami dengan huraian atau penerangan yang jelas dan contoh-contoh yang dapat menerangkan penaakulan tersebut. Soalan-soalan di sini termasuklah ”bolehkah kita menerangkannya dengan lebih lanjut?, Bolehkah kita memberikan contoh-contoh yang memudahkan kita memahaminya.

Kriteria ketepatan pula merujuk kepada sejauh mana penaakulan tersebut bebas daripada ralat. Penaakulan tersebut seharusnya boleh ditentukan sama ada ia benar atau tidak. Soalan-soalannya termasuklah ’Bolehkah kita mengesahkan kebenarannya? Bagaimana kita boleh pastikan bahawa ia benar?

Kriteria keterperincian merujuk kepada sejauh mana penaakulan dijelaskan secara terperinci. Kriteria ini lahir hasil dari kesedaran bahawa kita memerlukan maklumat yang terperinci dan khusus untuk memudahkan kita memahami sesuatu.

Kriteria logik pula merujuk kepada sejauh mana penaakulan kita munasabah dan boleh diterima.

Kriteria relevan berkaitan dengan isu sejauh mana maklumat itu relevan dengan isu yang ditangani.

Kriteria mendalam dan luas juga berkaitan dengan kecukupan maklumat di mana kriteria mendalam merujuk kepada sejauh mana kita telah mengambil kira semua kompleksiti yang berkaitan dengan isu yang ditaakul. Soalan-soalan seperti apakah kesukaran atau masalah yang berkaitan dengan isu ini yang perlu dipertimbangkan, apakah antara kompleksiti yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan isu ini?.

Manakala kriteria signifikan sama ada penaakulan kita cukup luas merujuk kepada sejauh mana kita telah memikirkan isu tersebut dari pelbagai sudut pandangan atau dilihat dari beberapa cara yang berbeza.

Akhir sekali kriteria adil merujuk kepada sejauh mana kita bebas daripada kepentingan peribadi atau bias kepada sudut pandangan yang tertentu.

Rujukan:

Aplikasi pemikiran kritikal dalam penggunaan bahan yang diakses daripada internet.

(Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin dan Dr. Saemah Rahman)



Saturday, November 15, 2008

ANALISIS WEB 50

YADIM


Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan kerana terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Namun demikian, laman web ini amat sesuai dijadikan sebagai bahan bantu mengajar (BBM) di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p).


ANALISIS WEB 49



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar. Ianya masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan. Namun, terdapat ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira.


ANALISIS WEB 48

SINAR ISLAM
http://sinar-islam.blogspot.com/2007/06/pendidikan-islam-2.html


Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar. Ianya masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan. Namun, terdapat ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira.


ANALISIS WEB 47



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami.


ANALISIS WEB 46



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar. Ianya masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan. Namun, terdapat ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira.


ANALISIS WEB 45



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar. Ianya masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan. Namun, terdapat ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira.


ANALISIS WEB 44



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar. Ianya masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan. Namun, terdapat ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira.


ANALISIS WEB 43



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar. Ianya masih tidak dapat menjawab semua persoalan melalui penerangan yang diberikan. Namun, terdapat ketepatan maklumat yang boleh digunakan dan diambil kira.


ANALISIS WEB 42



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar.


ANALISIS WEB 41



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan, terperinci, mendalam dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Perlukan penerangan yang lebih lanjut, masih ada kekurangan dan terdapat maklumat dihurai pada tahap sederhana. Manakala maklumat yang diberikan tidak mendalam dan huraian mestilah lebih jelas. Ketepatan pada tahap sederhana, masih ada ralat walaupun sedikit, perlukan maklumat yang tepat dan kebenaran maklumat masih disokong oleh satu sumber yang benar.


ANALISIS WEB 40



Ulasan:
Laman web ini tidak menepati kriteria kejelasan dan terperinci kerana terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Selain itu, perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara yang tertentu sahaja. Tajuk yang dikenalpasti di dalam laman web ini tidak menyeluruh dan tidak mendalam. Maklumat dihurai pada tahap sederhana, masih ada kekurangan dan perlukan penerangan yang lebih lanjut.


ANALISIS WEB 39



Ulasan:
Laman web ini tidak memenuhi kriteria kejelasan dan signifikan. Ianya tidak tepat disebabkan terdapat beberapa maklumat yang tidak tepat dan lengkap. Tambahan pula perbincangan hanya melibatkan sebahagian perkara tertentu sahaja. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami. Kejelasan pada tahap minima, penjelasan sangat ringkas dan maklumat tidak difahami.